You are here

技术服务部

清洁技术集团的技术服务部致力于为客户提供最优质的服务。我们很荣幸能够为安装在世界各地的清洗机提供本地服务支持。

  • 安装
  • 调试
  • 清洗机性能评估 (MPR)
  • 维护及维修服务
  • 改装与改造
  • 培训课程

技术服务部:  7:30 AM to 5:00 PM Mon – Fri

Ransohoff:  Joe Servizzi (513) 870-1772
Blackstone-NEY Ultrasonics:  Rich Farr (716) 708-1669
美国清洗技术集团 Asia:  +86-512-6616-0126
Additional 24hrs Service Hotline:  +86-151-5011-9587

 

Technical Service